^ขึ้นด้านบน
  
  
  
Get Adobe Flash player

การบันทึกและรวบรวมประวัติหน่วย

การบันทึกประวัติหน่วย  เพื่อให้ข้อมูลมีความคงทน ชัดเจน ถูกต้อง และเป็นข้อมูลที่มีประสิทธฺภาพสามารถนำกลับมาอ้างอิงหรือนำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตทั้งการค้นคว้า เผยแพร่หรือนำไปพัฒนาต่อไป รวมถึงเกิดความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติประวัติของหน่วย

                       จะต้องบันทึกโดยใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

                 ๑. ผู้บันทึก ในการบันทึกไม่ว่าจะเป็นการบันทึก ข้อมูล ภาพ เสียง หรือวีดีทัศน์ ผู้ที่บันทึกจะต้องมีความรู้ทันการในเหตุการณ์ที่จะบันทึก และทักษะขึ้นตอนการดำเนินการเป็นอย่างดี เพื่อให้ผลงานครบถ้วนทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบเหตุการณ์

                 ๒. การบันทึกข้อมูล
                         
- ข้อมูล  

                              ๑. บันทึกสาระสำคัญ ๆ โดยการตอบคำถามตาม ๕W ๑H เช่นบอกว่า
                                            เมื่อไหร่ (When) ใคร (Who) ทำอะไร (What)
                                            ที่ไหน (Where) ทำทำไม (Why) ทำอย่างไร (How)
                              ๒. ให้นำข้อมูลเบื้องต้นที่ได้จากการบันทึกมาปรับเป็นโครงเรื่องที่จะดำเนินการเรียบเรียงตามข้อมูลที่มีซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วย                                                                                      
                                        - ประวัติความเป็นมา/ที่มาของเรื่อง             - เอกสารลายลักษณ์
                                        - การจัดเตรียมงาน                                   ที่สำคัญในการดำเนินการ
                                        - การดำเนินงาน                                    - ภาพลายเส้น
                                        - ผลการดำเนินงาน                                 - แผนภูมิ/แผนที่
                                        - ภาคผนวก ได้แก่ เอกสารประกอบ เช่น ภาพลายเส้น

                              ๓. การเรียบเรียง เขียนให้อ่านเข้าใจง่าย สามารถเชื่อมโยคประเด็นให้เห็นความสัมพันธ์ทั้งหมด และถูกต้องตามความหมาย โดยเรียงความลำดับเวลา (อดีต-ปัจจุบัน) เรียงตามลำดับตำแหน่งหน้าที่
                              ๔. ภาษาที่ใช้ ใช้ถ่อยคำที่กระชับ เข้าใจง่าย และครอบคลุมเนื้อหา

สิ่งที่คำนึงในการเขียนบันทึก

ภาพ

               การบันทึกภาพ 

                            ๑. ผู้บันทึกภาพจะต้องถ่ายภาพอย่างรวดเร็ว ฉับไว ตามเงื่อนไขที่เจ้าของเรื่องอนุญาตให้บันทึกได้ โดยถ่ายทั้งภาพระยะไกล ระยะใกล้ ทุกขั้นตอน และทุกแง่มุมของเหตุการณ์ พร้อมจัดทำคำบรรยาย พร้อม วัน เดือน ปี และรายละเอียดอื่น ๆ เท่าที่จะทำได้เพื่อจัดเก็บให้เป็นระเบียบ สะดวกต่อการนำมาใช้งาน จะช่วยให้ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์สามารถทราบเหตุการณ์จากภาพแทนตัวหนังสือได้ เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยจะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
                             ๒. ลักษณะภาพ
                                 - องค์ประกอบภาพควรมีความน่าสนใจ
                                 - ภาพควรมีคุณภาพด้านเนื้อหาสมบูรณ์ที่จะบอกเรื่องราว ของเหตุการณ์ให้เข้าใจได้ และสอดคล้องกับข้อมูลที่บันทึก
                                 - ภาพต้องสื่อความหมายในเรื่องที่ต้องการได้ชัดเจน
                                 - เป็นภาพที่มีความชัดเจน ไม่สั่นไหว เห็นได้ชัดในทุกแง่มุมต่าง ๆ
                              ๓. การปฏิบัติ
                                 - กำหนดภาพที่ต้องการ
                                 - กำหนดจุดที่ถ่ายภาพ                                                                                                    

                                 - สิ่งที่ควรคำนึง                                                                 
                                      ๓.๑ ใบหน้าของบุคคลในภาพต้องมีความชัดเจน 
                                      ๓.๒ การจัดองค์ประกอบภาพต้องมีความสมดุล

                                                  
๓.๓ เป็นภาพถ่ายไม่มีอะไรมาบังบุคคล/วัตถุ ทัศนการถ่าย
                                       ๓.๔ ในภรณีที่ต้องการเน้นบุคคล เช่น การรับตำแหน่งใหม่ ควรถ่ายให้เห็นบุคลิกภาพของบุคคลนั้นให้ดีที่สุด อิริยาบถงามสง่า
                               ๔. การเขียนคำบรรยาย
                                   
- ควรบรรยายภาพสั้น ๆ แต่ครอบคลุมใจความให้หมด
                                   - อธิบายภาพตามข้อเท็จจริง
                                   - หากมีภาพบุคคลสำคัญ ๆ ในเหตุการณ์ควรระบุชื่อ นามสกุล ตำแหน่งให้ชัดเจน หากเป็นภาพกลุ่มบุคคลให้ระบุตำแหน่งที่อยู่ เช่น ยืนที่ ๓ จากซ้าย หากถ่ายภาพเคลื่อนไหวควรให้เห็นถึงท่าทางในการทำกิจกรรม รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ เลขที่ 171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210