^ขึ้นด้านบน
  
  
  
Get Adobe Flash player

ระเบียบการเข้าชม


๑.ไม่นำหีบห่อและสิ่งใด ๆ ที่อาจบรรจุ ปกคลุม ปิดบังหรือซ่อนเร้น
    สิ่งของเข้าไปในบริเวณอาคารจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
๒.ไม่จับต้องหรือหยิบฉวยสิ่งของที่จัดตั้งแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
    โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธภัณฑ์ที่อาจเกิดอันตรายได้ 
๓.ไม่ก่อความรำคาญใด ๆ แก่ผู้เข้าชมท่านอื่น ๆ 
๔.ไม่สูบบุหรี่ในอาคารจัดแสดง   
๕.ไม่ถ่ายภาพวัตถุจัดแสดงโดยมิได้รับอนุญาต.   
๖.หากท่านมีข้อสงสัยประการใดขอได้กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
    หรือ โทร.๐ ๒๕๓๔ ๑๘๕๓
 
 

 
พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ เลขที่ 171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210